Geachte cliënt,

Hopend op een groeizamer jaar dan 2018 wensen wij u toch vooral een gelukkig en gezond 2019 toe. Het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat een goede ruwvoervoorraad ons toch fijn de winter door kan helpen. Wij proberen om deze reden dan ook samen met u het optimale van het land te halen.

Graslandonderhoud

Beoordeel uw grasland dit jaar vroeg. Door de, tot op heden, zachte winter tiert het onkruid welig en overwoekert deze snel de kale vlekken in het land. Onkruid zorgt al snel voor 10-20% drogestof opbrengstderving en nog een keer zoveel aan voederwaarde vermindering. Wij gaan graag met u rond om te beoordelen of er actie ondernomen moet worden.

Mechanisch kunnen wij u van dienst zijn met de Shakaerator graslandwoeler, de Güttler Harroflex graslandeg, de Vredo Agri Twin 5,8m doorzaaimachine met pakkerringrol of de Güttler prismawals die voorzien kan worden van een pneumatische zaaimachine om ook vlekken die net te nat zijn om door te zaaien toch bij te kunnen zaaien.

Bemesting

Wij streven naar een optimale bemesting op een efficiënte manier met een minimale bodembelasting. Hiertoe hebben wij een onderscheidend bemestingspark met lage bodemdruk, hondengang, NIR-sensor, dubbelschijfs zodebemester, schijvenegbemester, bouwlandinjecteur, rijenbemester, etc…

Meer eiwit van eigen grond

In 2025 moet de Nederlandse melkveehouderij 65% van de eiwitbehoefte van eigen land of uit de buurt halen. Een mogelijkheid om dit te realiseren is door de maisteelt te combineren met Snelle Lente Rogge. Tijdens de nieuwjaarsborrel hebben wij u daarover geïnformeerd, hier een korte samenvatting.

Een totale productie van 16-22ton ds/ha met 1200-1600kg eiwit en 7-8000kg zetmeel/ha is goed mogelijk.

Teelt: Eind september inzaaien van Snelle Lente Rogge, voorjaarsgift 0-80kg N/ha afhankelijk van de bodemvoorraad en oogst tweede helft april 4-4,5ton ds/ha met 640-850kg eiwit/ha. Kosten zaaizaad ca.€130,-/ha, opbrengst ca.700kg eiwit a €0,60/kg is ca. €400,-/ha. Eind april inzaaien van zeer vroege mais (FAO 180-220) en deze oogsten eind september.

Voordelen van deze combinatieteelt:

 • Meer eiwitopbrengst dan alleen mais(+ca.700kg eiwit)
 • Snelle Lente Rogge fungeert als vanggewas en voorkomt daarmee nitraatuitspoeling.
 • De wortel en stoppelmassa van Snelle Lente Rogge brengt organische stof.
 • Diepe beworteling van deze rogge verbetert de bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid.
 • Snelle Lente Rogge fixeert twee keer zoveel stikstof per hectare als Italiaans Raaigras.

Maisteelt 2019

Zoals u wellicht vernomen heeft, is er een aantal wijzigingen in de maisteelt van kracht. Hieronder staat een aantal mogelijke keuzes:

Algemeen: Rassenkeuze:

 • Het meest waardevol van de mais is het zetmeel.
 • Moet de mais voor 1 oktober rijp zijn in verband met het zaaien van een vanggewas, Snelle Lente Rogge of het inzaaien met (blijvend) grasland op zandgrond, neem dan in ieder geval een vroeg ras: FAO onder de 200, zodat de kans het grootst is dat de korrel rijp wordt en het zetmeelgehalte optimaal is.
 • Als ontsmetting kunt u kiezen uit:
 • Standaard: kiem- en bodemschimmels, basisbehandeling.
 • Mesurol: tegen vogelvraat en made van de fritvlieg.
 • Sonido en Force: tegen ritnaalden en fritvlieg.

De extra ontsmette zaden zijn minder goed te bewaren en kunnen niet retour. Daarom is het raadzaam deze hoeveelheden goed af te passen. In verband met de beschikbaarheid van de extra ontsmette zaden adviseren wij u om de bestelling tijdig aan ons door te geven.

 • Voor uw rassenkeuze kunt u contact met ons opnemen of gebruik maken van de bijgevoegde folder van ForFarmers.

Maisbestellingen en meststoffen kunt u mondeling of telefonisch doorgeven, s.v.p. voor 1 maart a.s. Tevens ontvangt u bij maisbestellingen voor 11 februari a.s. een extra korting bovenop de normale staffel van € 2,- excl. BTW per zak (= meeste rassen € 4,-/ha). Tevens is het raadzaam op zandgrond aan te geven welke werkmethoden u wenst aangaande bemesting, zaaien en vanggewas.                                                                                

Probeer het vanggewas op tijd (mechanisch) kapot te krijgen. Hierdoor blijft de bodemvoorraad vocht in de mais groter en is de vertering en teruglevering van nutriënten eerder op gang.

Kleigrond: Hier gelden geen wijzigingen voor wat betreft bemesting en vanggewas.

Zandgrond: Voor wat betreft de bemesting is er een keuze:

 • Gangbaar bemesten met een stikstofgebruiksnorm van 140kg/ha, hiervoor bewerking , ‚ƒ + †, ‡, ˆ‰ (verklaring nummers: zie “Bewerkingen mest & zaaien” op pagina 3)
 • Rijenbemesting van organische mest (vanaf 2021 verplicht) onder bepaalde voorwaarden die een gebruiksnorm van 150kg/ha toelaten, hiervoor bewerking „… + †ˆ.

Bewerkingen mest & zaaien:

Mest:

 Bouwland bemesten met bouwlandinjecteur achter 14m3 driewieler, 30m3 3-assige hondegang tank

     of 34m3 4-asser.

‚ Bouwland bemesten met schijveneg-injecteur met 14m3 driewieler of 30m3 3-assige hondegang

     tank voor mooie menging en vlaklegging van de bovengrond.

ƒ Sleepslangbemestingssysteem met zodebemester die om de 18,75cm een sleuf met mest in de

     grond snijdt bij minimale draagkracht van de grond.

„ Bemesten met bouwlandinjecteur op 75cm rijafstand met 14m3 driewieler, voor mest onder de te

     zaaien maisrij.

… Sleepslangbemestingssysteem met zodebemester die op 9cm aan beide zijden van de te zaaien

     maisrij de mest in sleuven in de grond brengt ten behoeve van drijfmestrijenbemesting.

Zaaien:

† 8-rijige zaaimachine op 75cm rijafstand met kunstmesttoediening en GPS gestuurde trekker waarbij

     ook drijfmestrijenbemesting toegepast kan worden.

‡ 4-rijige zaaimachine op 75cm rijafstand met kunstmesttoediening, voorwoeler (tot 35cm diep) en

     zaaibedbereiding op bouwland met kopeg

ˆ 4-rijige zaaimachine op 75cm rijafstand met kunstmesttoediening, voorwoeler (tot 35cm diep) en

     zaaibedbereiding met cultimessenfrees, die zowel gras- als bouwland in 1 werkgang zaaiklaar kan

     maken en waarbij drijfmestrijenbemesting toegepast kan worden.

‰ 12-rijige zaaimachine op 50cm rijafstand met kunstmest en mogelijke microgranulaattoediening,

     GPS aangestuurd en GPS gestuurde trekker

Kunstmesttoediening

Stikstof, Zwavel en Borium kunnen het eenvoudigst bij het zaaien in de rij toegediend worden. Bij toediening van 150kg/ha Gromaize kunstmest is de Zwavel en Borium hier normaliter mee afgedekt. GroMaize heeft een gegarandeerde hoeveelheid zwavel. Uit proeven blijkt dat zwavel, mits de

N-P-K-waarde in orde is, tot 5% meer drogestof oplevert.

Voor toediening van kunstmest in de rij is er ook GroMaize Opticoat beschikbaar. Hierbij komt de stikstof in de loop van het groeiseizoen beschikbaar, op het moment dat de plant het nodig heeft.

Stikstof is wezenlijk van belang. Bij een drogestofopbrengst van 18 ton/ha onttrekt de mais 200kg N/ha. Als u 35m3 mest à 4kg N/m3 met een werkingscoëfficiënt van 80% en een rijenbemesting van 150kg/ha 25-0 toedient komt het gewas feitelijk nog 50kg N/ha tekort. Het toedienen van deze hoeveelheid stikstof kunnen wij uitvoeren met de GPS strooier, uit te voeren voor het zaaiklaar maken of direct na het zaaien (grote werkbreedte en banden die tussen de rij passen).

Dit kan echter ook in combinatie met het bijzaaien van een vanggewas wanneer de mais op 75cm rijafstand staat. De kans dat de stikstof dan beschikbaar komt wanneer deze nodig is, is dan groter.

Let op de Kali-toestand van de grond. Mais heeft bij een drogestofopbrengst van 18ton/ha 300kg Kali per hectare nodig. Weet wat er in uw mest zit, zodat u weet hoeveel Kali u op uw maisland aanvoert. Is dit lager dan 300kg/ha, zorg dan voor extra Kali. Wij kunnen een mestmonster voor u verzorgen of met onze 30m3 tank met NIR-sensor een indicatie geven. Toedienen van de Kali kan het best met de GPS kunstmeststrooier, uit te voeren voor het zaaiklaar maken of direct na het zaaien.

Vanggewas:

Voor zandgrond is het verplicht een vanggewas te telen. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:

b_310_233_16777215_00_images_2018_voordeel.jpg 

b_310_233_16777215_00_images_2018_vanggewas.jpg

Bodemverbeteraar

Het CEC-getal bestaat uit klei, humus en PH. Deze kan verbeteren door het organische stof gehalte en de PH van de grond te verhogen. Mogelijkheden om organische stof toe te voegen via compost laat uw mestboekhouding niet altijd toe. Alternatief hiervoor is humusaarde of bodemverbeteraar. Dit is grond met een schone grondverklaring (AP04) en een hoog organische stof gehalte. Informeer naar de mogelijkheden.

Voederbieten

Telers van voederbieten zijn enthousiast over de hoge drogestofopbrengst, de smakelijkheid, de veegezondheid en de goede gehaltes in de melk. Niet-telers zien vaak op tegen de arbeid en vragen zich af of de hoeveelheid grond die met de bieten meekomt schadelijk is voor het vee. Door het gebruik van goede machines (Holaras, VDW) mag dit geen belemmering meer zijn. Het overwegen waard!

Investeringen

De afgelopen maanden hebben wij de onderstaande machines aangeschaft:

 • Holaras Stego 400-Pro kuilverdichtings-wals, 4m. breed, waarbij ook de zijelementen doordrukken voor vastere kanten, deze wordt achter de trekker gemonteerd en kan hierdoor extra worden verzwaard.

Waarom investeren wij in verdichtings-walsen? Dit komt door praktijkervaringen, zoals:   

 • Meer voer op dezelfde plaats
 • De kuil minder hoog
 • Geen broei en schimmel (indien dit daarvoor wel van toepassing was)
 • Geen/nauwelijks verspilling van voer
 • Voersnelheid kan wat lager worden
 • Bult zit zo vast, dat de kuilvoersnijder moeite heeft om door de kuil heen te komen
 • Kuil oprijden gaat gemakkelijker (trekker met wagen)
 • Holaras Viking HK-HUS zware frontkuilverdeler ter vervanging van een Jumbo, voor meer verdeelcapaciteit op de kuil.
 • Een Kuhn EL 162-300 graslandfrees met maxi-kooirol voor een rustigere loop in het land, ter vervanging van de Maschio frees.
 • De Votex klepelmaaier hebben we omgeruild voor een Perfect KM300 klepelmaaier. Deze heeft 3m werkbreedte en is geschikt voor het bloten van land en het maaien van onbeteelde terreinen. Met deze machine kunnen takken die geknipt zijn met de takkenschaar worden verklepeld.
 • Kuhn SW4014-Autoload balenwikkelaar. De vierkante balen van de vorig jaar aangeschafte grootpakpers zijn dermate zwaar dat de aanwezige wikkelaar daar moeite mee had.
 • Voor de gladheidsbestrijding hebben we een schuif en zoutstrooier aangeschaft.

 Landbouwfolie voorkoop

Wij bieden u de mogelijkheid kwaliteitsfolie tegen voorkoopprijzen, die lager liggen dan in het seizoen, aan te schaffen. Hiervoor dient u bijgevoegde bestelkaart voor 11 februari in te vullen, het folie op 21 februari op te halen en de factuur binnen 14 dagen te betalen.

Landbouwfolie recycling

Het eerste inzamelingsmoment voor oud folie vindt plaats op donderdag 21 februari a.s.

Afgifte van folie kan tussen 8.00 en 17.00 uur. U kunt dan oud folie brengen en het eventueel bestelde voorkoopfolie afhalen. Het tweede inzamelingsmoment vindt in juli plaats, hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

Kuilfolie, stretchfolie, kunstmest-, veevoeder- en kalvermelkzakken kunnen helaas niet meer gratis worden ingeleverd! De oorzaak hiervan ligt bij de veranderde markt voor gerecyclede plastic korrels, de concurrentie van plastic die is gesubsidieerd door de verpakkingsbelasting en de algemene kostenstijgingen. De stortkosten die wij doorbelasten bedragen € 0,07/kg excl. BTW. Hierdoor zal al het aangeleverde plastic en strechfolie moeten worden gewogen. Plastic dat niet vrij is van grond en/of overige afvalresten, zal door ons worden afgevoerd als overig bedrijfsafval. De kosten hiervoor zullen worden doorberekend.

De mogelijkheid bestaat om het folie door ons af te laten halen. Dit kunt u telefonisch aan ons doorgeven. Voor het ophalen en eventueel laden worden de gemaakte kosten gefactureerd.

Personalia

Dik-Jaap Wentink is niet meer werkzaam binnen ons bedrijf.

Sinds afgelopen voorjaar zijn “nieuw” binnen ons bedrijf:

 • Bart de Leeuw van Weenen: kraanmachinist en loonwerker.
 • Mark Holthausen: shovelmachinist en loonwerker.

Wij zijn op zoek naar een planner en een loonwerker, voor meer info zie onze website.

Vraag & aanbod

Te koop: kuilgras & kuilmais.

Vragen of suggesties?

Zoals u heeft gelezen hebben wij voor u geïnvesteerd in kwaliteit & diensten.

Voor vragen en suggesties staan wij uiteraard altijd open. Bel gerust, wij staan u graag te woord.